Op deze pagina zijn alle regels die van toepassing zijn op de Nationale Estafette Kampioenschappen te vinden. Via het hoofdmenu bovenaan zijn ook de algemene regels voor estafettes te vinden, evenals de regels bij de speciale estafettes en de procedure bij protesten.

Meldtent

Elk team, van pupil tot senior, moet zich melden bij de meldtent. Dit moet gebeuren binnen de tijd die vermeld staat op het chronoloog (melden van... tot...). Over het algemeen is dat uiterlijk 1 uur voor het betreffende onderdeel. Bij het melden wordt de rode meldkaart ingeleverd, waarop het team eventuele wijzigingen heeft aangegeven. Nadat de meldtijf verstreken is worden de teams die gaan deelnemen doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat en worden daar de startlijsten gemaakt. Wanneer een team zich niet op tijd heeft gemeld, staat het dus niet op de startlijsten en kan daarom niet deelnemen.

Uiteraard kunnen teams ook door een begeleider (trainer) aangemeld worden.

Maximaal aantal ploegen per vereniging per categorie per onderdeel

NEK-onderdelen: Een vereniging mag in eerste instantie slechts één ploeg per onderdeel/categorie inschrijven. Pas op het allerlaatste moment voor de wedstrijd kunnen open plaatsen met extra ploegen worden gevuld. Dit wordt via de website gecommuniceerd. Uitzondering is de speciale pupillenestafette. Op dit onderdeel mag een vereniging maximaal 3 ploegen inschrijven.

Voor NK-onderdelen geldt NIET dat er op het laatste moment nog extra ploegen kunnen inschrijven. Hiervoor geldt altijd 1 ploeg per onderdeel per categorie per vereniging.

Volgorde lopers

De atleten lopen in de volgorde zoals op de meldkaart is aangegeven.

Overgangsregels

Bij onderdelen met series en finales (4x100m junioren B en ouder) gaan de winnaars van de series en de tijd snelsten naar de finale. Combiteams doen buiten mededinging voor het podium mee en kunnen daarom ook geen finaleplaats behalen.

Startnummers

Op alle onderdelen worden de starnummers voorop gedragen. Voor elk onderdeel wordt een nieuw startnummer uitgereikt. Alleen als er een finale gelopen wordt, wordt met hetzelfde nummer als in de serie gelopen.

Tenue

Alle atleten moeten in clubtenue lopen.

Dit geldt ook voor combiteams: iedere loper loopt in het eigen clubtenue. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor een combiteam dat een eigen tenue heeft, bijvoorbeeld in het geval van een milagroep van atleten van verschillende verenigingen, mits dat tenue voldoet aan het reclamereglement van de Atletiekunie.

Valse-startregels

Op deze wedstrijd zijn de normale valse-startregels van het wedstrijdreglement van kracht:

 • A/B-Junioren, Senioren
  Iedere atleet die een valse start veroorzaakt, wordt uitgesloten (Artikel 162.7). Op onderdelen waar Masters mee doen met de Senioren vallen de Masters dus ook onder deze regel.
 • Masters
  Per serie is slechts 1 valse start toegestaan. Iedere atleet die vervolgens in die serie een valse start veroorzaakt, wordt uitgesloten (Artikel 303.2). Op onderdelen waar Masters mee doen met de Senioren vallen de Masters onder de regel van de Senioren (zie hierboven).
 • C/D-Junioren,
  Iedere atleet die twee valse starts heeft veroorzaakt, wordt uitgesloten (Artikel 321.1)
 • Pupillen
  De starter kan een Pupil na een valse start waarschuwen zonder hem hiervoor verder te bestraffen (Artikel 341.3)

Als meer dan een atleet gelijkertijd vals start, kan ook meer dan een atleet gelijkertijd gediskwalificeerd worden.

Combi-teams

Combi-teams, zoals bijvoorbeeld Nationale teams maar ook andere club-combinaties, komen niet in aanmerking voor een finale- en/of podiumplaats. Zij kunnen geen Nationaal Kampioen worden. Alleen echte clubteams kunnen zich in de prijzen lopen.

Mastercategorieën

Voor de masters wordt geen leeftijdscorrectie (age grading) toegepast, zoals dit ook gebruikelijk is voor de estafettes op de masterscompetitie. Alle mastersteams vallen in dezelfde categorie. Als mastersteams bij de senioren meedoen, vallen zij onder de categorie senioren.

Verschil combiteam, mixed team, gemengd team

 • Combiteam: team dat bestaat uit atleten van twee of meer verenigingen
 • Mixed team: team dat bestaat uit atleten van verschillende categorieën, zelf in te delen
 • Gemengd team: team dat bestaat uit atleten van verschillende geslachten

Programma-aandachtspunt

Gezien het drukke programma wordt er van de atleten verlangd dat zij op tijd op de juiste start- en wissellokatie aanwezig zijn. Ook indien een team geheel of gedeeltelijk nog niet aanwezig of klaar is, wordt er toch op tijd gestart. Van de atleten en begeleiders wordt verwacht dat zij verder van de estafetteregels op de hoogte zijn en de (gemarkeerde) start- en wisselpunten zonder probleem weten te vinden. Mocht je de regels nog eens willen nalezen? Ze staan hier. De routing van de uitslagen, mede van belang voor het indienen van protesten en de procedure hiervoor kun je hier nalezen.