Wedstrijdbepalingen algemeen

Op deze pagina zijn alle bepalingen die van toepassing zijn op de Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK) te vinden. De bepalingen zijn een aanvulling of aanpassing op het wedstrijdreglement 2022-2023, dat voor deze wedstrijd van toepassing is. Voor de NK onderdelen gelden andere bepalingen, kijk hiervoor in de “Wedstrijdbepalingen NK estafette”. Via het hoofdmenu bovenaan zijn ook de algemene regels voor estafettes te vinden, evenals de regels bij de speciale estafettes en de procedure bij protesten.

Inschrijfbepalingen

De inschrijving voor de NEK en het NK estafette opent op 04-06-2023 om 12:00. De inschrijving sluit op 17-09-2023 om 23:59. Op deze datum dienen ook alle namen uit de ploeg te zijn opgegeven. Na sluiting van de inschrijving op 17 september wordt een screening uitgevoerd op basis waarvan wordt vastgesteld welke ploegen worden toegelaten, afgewezen of als reserve op de lijst worden opgenomen. Zie punt “plaatsing” op basis waarvan de screening wordt uitgevoerd.

Meldtent

Elk team, van pupil tot master, moet zich melden bij de meldtent. Dit moet gebeuren binnen de tijd die vermeld staat op het chronoloog (melden van… tot…). Over het algemeen is dat uiterlijk 1 uur voor het betreffende onderdeel. Bij het melden wordt bij eventuele wijzigingen in de volgorde van de atleten een meldkaart ingeleverd.
Nadat de meldtijd verstreken is, worden de teams die gaan deelnemen doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat en worden daar de startlijsten gemaakt. Wanneer een team zich niet op tijd heeft gemeld, staat het dus niet op de startlijsten en kan daarom niet deelnemen.
Uiteraard kunnen teams ook door een begeleider (trainer) aangemeld worden.

Wijzigingen

Na sluiting van de inschrijving mag enkel de volgorde van atleten worden gewijzigd. Er mogen dus geen nieuwe atleten aan het team worden toegevoegd. Houdt hier op voorhand dus rekening mee door reserve atleten aan een ploeg toe te voegen.

Maximaal aantal ploegen per vereniging per categorie per onderdeel

NEK-onderdelen: Een vereniging mag maximaal twee ploegen per onderdeel per categorie inschrijven.

Voor NK-onderdelen geldt altijd dat er maximaal 1 ploeg per onderdeel per categorie per vereniging mag worden ingeschreven.

Volgorde lopers

De atleten lopen in de volgorde zoals op de meldkaart is aangegeven.

Overgangsregels

Bij onderdelen met series en finales (4x100m U18 en ouder) gaan de winnaars van de series en de tijdsnelsten naar de finale. Combiteams doen buiten mededinging voor het podium mee en kunnen daarom ook geen finaleplaats behalen.

Startnummers

Op alle onderdelen worden de startnummers voorop gedragen. Voor elk onderdeel wordt een nieuw startnummer uitgereikt. Alleen als er een finale gelopen wordt, wordt met hetzelfde nummer als in de serie gelopen. Op het nummer staat naast het ploegnummer een 1 t/m 4 vermeld (t/m 9/0 bij de 10x-onderdelen). Dit verwijst naar de desbetreffende volgorde waarin de atleten lopen. Nummer 1 is voor de startloper etc.

Tenue

Alle atleten moeten in clubtenue lopen.
Dit geldt ook voor combiteams: iedere loper loopt in het eigen clubtenue. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor een combiteam dat een eigen tenue heeft, bijvoorbeeld in het geval van een milagroep van atleten van verschillende verenigingen, mits dat tenue voldoet aan de in 2023 geldende reclamereglement van de Atletiekunie.

Valse-startregels

Op deze wedstrijd zijn de normale valse-startregels van het wedstrijdreglement van kracht:

 • U20/U18-atleten, Senioren; Iedere atleet die een valse start veroorzaakt, wordt uitgesloten (TR 16.7).
 • Masters; Iedere atleet die twee valse starts heeft veroorzaakt, wordt uitgesloten (WMA 8). Let op: deze regel is alleen van toepassing voor onderdelen voor master categorieën (4 x 100m en 4 x 400m)
 • U16/U14-atleten; Iedere atleet die twee valse starts heeft veroorzaakt, wordt uitgesloten (AU 1.3.1)
 • < U12-atleten; De starter kan een Pupil na een valse start waarschuwen zonder hem hiervoor verder te bestraffen (AU 2.2.3)

Combi-teams

Combi-teams, zoals Nationale teams maar ook clubcombinaties, komen niet in aanmerking voor een finale- en/of podiumplaats. Zij kunnen geen Nationaal Kampioen worden. Alleen echte clubteams kunnen zich in de prijzen lopen.

Mastercategorieën

Deze wedstrijd kent masteronderdelen en dus kunnen masters in hun eigen categorie uitkomen. De jongste categorie van de deelnemende atleten in een ploeg is hierin leidend voor de categorie waarin de ploeg uitkomt.

Speciale onderdelen

Er staan dit jaar drie speciale onderdelen op het programma:

 • Speciale estafette; Dit onderdeel is enkel voor pupillen (< U12). Er wordt als volgt gelopen: 40m (U8/U9), 40m (U10), 60m (U12-1), 60m (U12-2).
 • 4x400m Mixed; Dit onderdeel is voor U18, U20, senioren en masters. Ploegen bevatten tenminste 2 dames.
 • 10x100m; dit onderdeel is voor junioren, senioren en master (> U14). Inschrijven kan vooraf en op de wedstrijddag zelf.

Plaatsing

 • De ploegen waarvan de inschrijving voldoet aan de inschrijfbepalingen, worden geselecteerd tot het maximaal aantal ploegen voor het betreffende onderdeel is bereikt;
 • In geval van afmeldingen, wordt er vanuit de reserves aangevuld;
 • Op de NK onderdelen (4×100 m en 4×400 m voor U18, U20, senioren) hebben ploegen die aan de inschrijfbepalingen van het NK voldoen voorrang. Indien het maximaal aantal ploegen niet is bereikt, kunnen series worden aangevuld met ploegen die zich hebben ingeschreven voor de NEK.
  Hiervoor gelden de bepalingen van de NEK. Deze ploegen doen niet mee voor de NK medailles.
 • In het geval het aantal ingeschreven ploegen groter is dan het aantal beschikbare plekken zal op de volgende manier worden geselecteerd:
  1. (indien NK onderdeel): NK deelnemers
  2. Clubteams ingeschreven voor de NEK (ploegen met 1 vereniging)
  3. Combi-teams ingeschreven voor de NEK (zie punt combi-teams)
  4. Op basis van moment van inschrijving

Reserves

Reserveploegen worden uiterlijk op 22 september om 19:00 aan de wedstrijd toegevoegd. Verzoek aan de ploegen die zich voor de wedstrijd willen afmelden dit dus voor 23 september 19:00 uur te doen zodat ploegen van de reservelijst aan de wedstrijd kunnen worden toegevoegd.

Betaling

Ploegen die niet voor 22 september om 19:00 uur betaald hebben mogen niet deelnemen aan de wedstrijd en zullen uit de startlijst worden verwijderd.

Programma-aandachtspunt

Gezien het drukke programma wordt er van de atleten verlangd dat zij op tijd op de juiste start- en wissellocatie aanwezig zijn. Ook indien een team geheel of gedeeltelijk nog niet aanwezig of klaar is, wordt er toch op tijd gestart. Van de atleten en begeleiders wordt verwacht dat zij verder van de estafetteregels op de hoogte zijn en de (gemarkeerde) start- en wisselpunten zonder probleem weten te vinden.